پیش بینی ناسا : سه روز تاریکی کامل در جهان !

 

 

 

 

پیش بینی ناسا : سه روز تاریکی کامل در جهان !

 

 ناسا پیش بینی کرده است که در 23-25 دسامبر 2012(سوم تا پنجم دی 91) و در زمان تراز کائنات زمین به مدت 3 روز در تاریکی کامل به سر خواهد برد.

دانشمندان آمریکایی پیش بینی تغییرات کائنات ، خاموشی در کل کره زمین به مدت 3 روز از تاریخ 23 دسامبر 2012 نموده اند.

این پایان جهان نیست ، این هم ترازی جهان ، جایی که خورشد و زمین برای اولین بار هم تراز می شوند. زمین از وضعیت کنونی که بعد سوم است به بعد صفر تغییر نموده و سپس به بعد چهارم تغییر می نماید.در این گذار جهان با تغییر بزرگی روبرو می شود و ما یک جهان جدیدی را خواهیم دید.

پیش بینی شده است که این 3 روز تاریکی در روزهای 23، 24، 25 دسامبر 2012(سوم تا پنجم دی ماه 91) اتفاق می افتد، حفظ آرامش ، در آغوش کشیدن یکدیگر ، مناجات ، خواب به مدت 3 روز بهترین راه حل است و انهایی که بعد از این واقعه زنده می ماند با یک جهان نوین روبرو خواهند شد و متاسفانه افرادی که از این موضوع ترس به دل راه دهند خواهند مرد .
از هم اکنون خوشحال باشید، واز هر لحظه عمر خود لذت ببرید و نگران نباشید و هر روز به درگاه خدا دعا کنید.ُ


NASA predicts total blackout on 23-25 Dec 2012 during alignment of Universe

US scientists predict Universe change, total blackout of planet for 3 days from Dec 23 2012

It is not the end of the world; it is an alignment of the Universe, where the Sun and the earth will align for the first time. The earthwill shift from the current third dimension to zero dimension, thenshift to the fourth dimension. During this transition, the entireUniverse will face a big change, and we will see a entire brand newworld

The 3 days blackout is predicted to happen on Dec 23, 24, 25....duringthis time, staying calm is most important, hug each other, pray praypray, sleep for 3 nights...and those who survive will face a brand newworld....for those not prepared, many will die because of fear

Be happy, enjoy every moment now. Don't worry, pray to God everday

There is a lot of talk about what will happen in 2012, but many peopledon't believe it, and don't want to talk about it for fear of creatingfear and panic. We don't know what will happen, but it is worthlistening to USA’s NASA talk about preparation

Better avoid travelling during December
Listen to the master's explanation below

 

/ 0 نظر / 11 بازدید